Algemene voorwaarden

6003-1.1-29/06/20

ALGEMENE OPDRACHTVOORWAARDEN

1. Algemeen

Op al onze aanbiedingen en met ons overeengekomen opdrachten zijn uitsluitend op deze algemene opdrachtvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders met MSA overeengekomen.

2. Minimum opdrachtsom

MSA hanteert bij het tot stand komen van overeenkomsten tot het verlenen van opdrachten aan MSA een minimum contractprijs van 150 Euro exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.

3. Offertes

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven is elke aanbieding of offerte door MSA uitgebracht vrijblijvend, evenals de in onze folders, overzichten e.d. genoemde aantallen, formaten, gewichten, mogelijkheden en tarieven. MSA behoudt het recht om, wanneer bij uitvoering van een opdracht blijkt, dat de aard of omvang van de te leveren prestaties afwijkt van de in de offerte, folders of overzichten vermelde aantallen, formaten, gewichten of specificaties, de uitvoering van de opdracht op te schorten en de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen. MSA zal tegelijk een vrijblijvende aanbieding of offerte uitbrengen met het oog op de gewijzigde of afwijkende uitvoering van de opdracht.

4. Opdrachten

MSA behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren zonder hiervoor schadeplichtig te zijn tegenover opdrachtgever of derden. De opdrachtgever vrijwaart MSA tegen gerechtelijke acties van derden, welke in verband staan met een geweigerde opdracht, zoals voor de inhoud van drukwerk. MSA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten.

5. Levering

Aflevering of uitvoering van opdrachten geschiedt, overmacht voorbehouden, binnen de daarvoor geldende of afgesproken termijn. Bij spoed opdrachten worden de hieruit voortvloeiende kosten extra in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van MSA bv, is MSA is niet aansprakelijk voor overschrijding van een overeengekomen uitvoering- of leveringstermijn, dan nadat MSA door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij aan MSA een passende termijn is gegeven de uitvoering van de opdracht alsnog te verrichten. De aansprakelijkheid van MSA is beperkt tot het bedrag van de door MSA te verrichten werkzaamheden in het kader van de overeenkomst. Het door MSA te verwerken materiaal dient tijdig en franco bij MSA of een door haar afgegeven adres te worden afgeleverd. Bij niet franco levering worden de vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Overeengekomen afleveringstermijnen gelden alleen wanneer het te verwerken materiaal e.d. tijdig bij MSA of het door haar aangewezen adres wordt afgeleverd. Bij niet tijdige aflevering is MSA gerechtigd de datum van uitvoering opnieuw vast te stellen. De controle op tijdige aflevering bij MSA berust bij de opdrachtgever. De afleveringsdatum is die datum waarop het materiaal door MSA bij de TPG of besteldienst ter verzending wordt aangeboden.

6. Aansprakelijkheid

MSA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid en onvolkomenheden ten aanzien van de opgegeven aantallen, prijzen, gewichten, formaten en andere door haar verstrekte gegevens, noch voor de gevolgen daarvan. MSA is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook genaamd en hoe dan ook ontstaan, anders tengevolge van grove schuld of eigen opzet en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door MSA te verrichten werkzaamheden in het kader van de overeenkomst. MSA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door haar ingewonnen inlichtingen over postale voorschriften. Indien het te verzenden materiaal niet kan worden verzonden tegen het tarief dat vooraf werd aangenomen en het noodzakelijk is extra postzegels te plakken, resp. meer porto te betalen, is MSA gerechtigd dit zonder tussenkomst van opdrachtgever te besluiten en de meerdere kosten extra in rekening te brengen.

7. Reclame

Reclames zijn uitsluitend schriftelijk en binnen een termijn van 14 dagen na de uitvoering van de overeenkomst mogelijk. Geen aansprakelijkheid wordt door MSA aanvaard voor fouten of onduidelijkheden, noch voor de gevolgen daarvan, in brochures, overzichten, offertes en opdrachtbevestigingen.

8. Prijzen

De genoteerde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. De omzetbelasting komt voor rekening van de opdrachtgever. Indien er tussen de opdrachtdatum en de werkelijke uitvoering van het werk meer dan 2 maanden verloopt behoudt MSA zich het recht voor de overeengekomen prijzen tussentijds aan te passen. De met de opdrachtgever overeengekomen prijzen gelden uitsluitend wanneer de daarin genoemde formaten, gewichten e.d. overeenkomen met die van het geleverde drukwerk. Bij afwijkingen of indien problemen ontstaan bij de verwerking als gevolg van de conditie van het materiaal is MSA gerechtigd maatregelen te treffen en ter dekking van de eventueel daarvoor ontstane extra kosten een toeslag in rekening te brengen.

9. Betaling

De door MSA verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Wordt deze betalingstermijn overschreden dan komen alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten die bij MSA ontstaan wegens niet tijdige betaling van de achterstallige posten voor rekening van de opdrachtgever. Voorts is in dit geval een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van de maand, gerekend vanaf de vervaldag. Voor eventuele portokosten wordt de opdrachtgever een voorschotrekening gezonden, die direct dient te worden voldaan. MSA heeft het recht de uitvoering van een opdracht op te schorten tot na ontvangst van de betaling van de voorschotrekening. Bij opdracht, waarvan de uitvoering zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.

10. Schade/verzekering

Het transport en opslag van te verwerken materialen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het te verwerken materiaal kan desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd worden ten laste van de opdrachtgever.

11. Hoeveelheden

De door de of namens de opdrachtgever aangegeven hoeveelheden op het verzendadvies worden door MSA als juist aangenomen. MSA aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verschillen tussen geleverde en geadviseerde hoeveelheden.

12. Restanten

Zonder nadere instructies van opdrachtgever heeft MSA het recht restanten van materialen na twee weken na datum van uitvoering van de opdracht te retourneren. Retourvracht restanten van materialen, ook van emballage, is voor rekening van de opdrachtgever.

13. Opslag

Voor drukwerk en andere goederen welke langer dan 1 maand bij MSA zijn opgeslagen, wordt aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletruimte of per m² per dag.

14. Drukopdrachten

Voor de uitvoering van drukopdrachten gelden de leveringsvoorwaarden en bepalingen zoals deze zijn vastgesteld door de K.V.G.O. t.b.v. de Grafische Industrie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

15. Adressen

Ondanks het streven naar nauwkeurigheid aanvaardt MSA geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de door haar verstrekte of door haar bemiddeling verstrekte adressen en de eventuele gevolgen daarvan. Door MSA afgeleverde adressen worden niet teruggenomen. Met de verzending c.q. afgifte is de prestatie van MSA voltooid. De adressen zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik van de opdrachtgever en mogen niet aan derden worden door geleverd of ter verwerking worden aangeboden.

16. Adressenbestanden

Adressen, die door MSA in de computer voor opdrachtgever worden beheerd, blijven eigendom van opdrachtgever. MSA verplicht zich deze adressen uitsluitend voor opdrachtgever te verwerken en niet aan derden te tonen of beschikbaar te stellen. MSA zal adressenbestanden aangeleverd door de opdrachtgever als een goed huisvader beheren, maar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de onjuistheid, incompleetheid, verminking of verlies ervan, zulks ongeacht of MSA in het kader van de uitvoering van de opdracht gehouden is bewerkingen van welke aard dan ook met deze adressenbestanden ter hand te nemen, een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van MSA bv. MSA verwerkt en beheerd adressenbestanden geheel volgens de AVG-regelgeving. Indien er sprake is van een datalek zal MSA dit binnen de afgesproken en wettelijk geldende termijnen melden bij de opdrachtgever en bij de autoriteit persoonsgegevens. MSA bewaard adressenbestanden maximaal twee weken waarna deze automatisch van de systemen worden verwijdert.

17. Annulering

Indien, om welke reden dan ook, een opdracht wordt geannuleerd in de periode tussen bevestiging en uitvoering is MSA gerechtigd boven de reeds gemaakte kosten 15% van het te factureren bedrag in rekening te brengen, zonder gehoudenheid enige schade aan te tonen.

18. Geschillen

Op de betrekkingen tussen opdrachtgever en MSA is het Nederlands recht van toepassing. Alle tussen MSA en opdrachtgever ontstane geschillen, hoe dan ook genaamd, zullen – voor zover zij niet in der minne kunnen worden geschikt - worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

Onze klanten